روابط عمومی دفتر ارتباطات مهدی اسماعیلی هنوز تصویری منتشر نکرده است.