هنوز کسی دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی را دنبال نمی‌کند.